Zaloguj Zarejestruj Twój koszyk Ostatnio przeglądane Historia zakupów
logo
http://www.ekoexpert.pl/
http://www.powdershop.pl/pl/
http://www.majestyskis.com/
http://sushiro.pl/
http://www.powder.pl/
http://www.izolacjeprzyszlosci.pl/
 
 

Regulamin zakupów

Indre.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Indre.pl (zwany dalej „Indre.pl”), prowadzony jest przez INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 57, 31-425, NIP: 9452153480. Działalność wszystkich wspólników jest zarejestrowana w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@indre.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie Indre.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 504858490.

 1. Indre.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Indre.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie spółki.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z Indre.pl dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach Indre.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki na korzystanie z Indre.pl, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji w Indre.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki, której przedmiotem są usługi świadczone przez INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z Indre.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Indre.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Indre.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Indre.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Indre.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
  • akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie produkty dostępne w Indre.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Indre.pl  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Indre.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.
 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Indre.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 9. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego, jak i  wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie spółki INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki, której adres wskazany jest na stronach internetowych Indre.pl.
 10. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy,  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu.
 11. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Indre.pl, INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 12. Możliwe są następujące formy płatności.

  Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie w siedzibie spółki INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki. W wybranych przypadkach INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę: BANK BPH 27 1060 0076 0000 3380 0007 0708. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki, zamówienie jest przekazywane do magazynu INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.
   
 13. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki.
 14. W przypadku odbioru osobistego, możliwość odebrania zamówionego produktu INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki informuje drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Indre.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
 15. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
 16. INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@indre.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
  • numer zamówienia,
  • numer faktury,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 17. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 18. INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 19. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź  na adres poczty tradycyjnej.
 20. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki albo INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 21. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 22. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827;– w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 24. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Indre.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Indre.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 25. Podane przez Klientów dane osobowe INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 26. INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Indre.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Indre.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 27. Sklep Indre.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep Indre.pl.
 28. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez INDRE S.C. Marcin Pawłowski Marcin Ząbecki w ramach Indre.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


 

 
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności